7 mitów na temat żywności GMO o których nie miałeś pojęcia

7 mitów na temat żywności GMO o których nie miałeś pojęcia

Redakcja

2017-06-12

brak komentarzy

Przepisy prawne UE, dotyczące żywności genetycznie zmodyfikowanej, okazują się uważane za najbardziej surowe na całym świecie. Wysokie wymagania mają umożliwić nam wykorzystanie najnowszych technologii przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa konsumentów i środowiska naturalnego.

Zastosowanie niezbędnych preparatów bezpieczeństwa okazuje się konieczne nawet w przypadku braku pewności co do ryzyka wystąpienia ryzyko. jest to tzw. zasada przezorności. Zasada case-by-case wskazuje natomiast na konieczność osobnego rozpatrywania każdego produktu genetycznie zmodyfikowanego, wprowadzanego do obrotu na terenie Wspólnoty Europejskiej. w rezultacie szczegółowym analizom poddawane okazują się wyłącznie nowe rodzaje organizmów GM, ale również wszystkie nowe transformacje.

Wszystkie kraju członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek przestrzegania tych zasad i zapewnienia odpowiedniego ich nadzoru.

 

Polska


W Polsce kwestie związane z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi leżą w zakresie oddziaływania trzech ministrów: ministra środowiska, ministra kondycji i ministra rolnictwa Żywność GMO – obalamy mity! i rozwoju wsi.

Od wielu lat oficjalne stanowisko Rządu RP w kwestii GMO nie ulega zmianie. Dążymy do tego, aby być krajem wolnym od genetycznie zmodyfikowanych organizmów. Zgodnie z zasadą traktatową, jako członek Unii Europejskiej, nie możemy jednak zabronić na swoim terytorium obrotu żywnością GM i paszami GM, umieszczonymi na rynku UE zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej.

W 2006 roku W Ramowym Stanowisku Polski dotyczącym organizmów genetycznie zmodyfikowanych z roku 2006 możemy czytać:
„ze względu na to że Polska dąży do tego, aby być krajem wolnym od GMO, dlatego Rząd Polski dopuszcza jedynie możliwość importu żywności GM spoza Unii Europejskiej i sprowadzania jej z krajów członkowskich UE pod warunkiem zauważalnego jej znakowania i bez dalszej szans jej obróbki w Polsce. Rząd Polski opowiada się przeciwko wprowadzaniu do obrotu mity o żywności GMO pasz GM.”

Natomiast w analogicznym dokumencie z 2008 roku:
„Biorąc udział w głosowaniu na forum instytucji Unii Europejskiej Rząd RP powinno wyrażał niekorzystne stanowisko w zakresie zezwalania na wprowadzanie do obrotu GMO jako żywność, pasze albo inne artykuły. Jednocześnie mając na względzie obowiązki wynikające z członkostwa Polski we Wspólnocie Rząd RP deklaruje przestrzeganie obowiązującego prawa UniiEuropejskiej w tym zakresie.”

W sierpniu 2011 roku prezydent Bronisław Komorowski zawetował ustawę o nasiennictwie. Jeden z zawartych w niej przepisów dotyczył szans rejestracji odmian transgenicznych. Decyzja ta spotkała się z aprobatą ekologów.

Należy jednak pamiętać, że Polska nie okazuje się samowystarczalna żywnościowo. Zaniechanie wytwarzania GMO nie uchroni nas zatem od spożywania genetycznie zmodyfikowanych organizmów, a jedyne przyczyni się do wzrostu cen produktów spożywczych.

 

Etykietowanie


Według prawa europejskiego żywność GMO nie żywność GMO bez cenzury może wywierać szkodliwych skutków zdrowotnych u ludzi i zwierząt i szkodzić środowisku naturalnemu. Nie może ona również wprowadzać konsumenta w błąd. znaczy to, że producent musi umożliwić konsumentowi dokonanie świadomego wyboru między produktami GM, a ich konwencjonalnymi odpowiednikami. jest to tzw. zasada ochrony praw konsumentów, która ma zapewnić nam możliwość rezygnacji z takiego rodzaju produktów z powodów niekoniecznie związanych z zagrożeniem kondycji, czyli np. ; poglądów religijnych albo osobistych przekonań. Zasada ta dotyczy zarówno preparatów spożywczych dostarczanych do konsumenta końcowego, i do zakładów żywienia zbiorowego.

Każda żywność GM musi być zatem oznaczona przejrzystą etykietą zawierającą obiektywne informacje o tym, że oznaczony nią produkt składa się albo został wyprodukowany z GMO.

Według prawa unijnego na etykiecie albo w wykazie substancji powinien się znaleźć napis ”preparat posiada organizmy genetycznie zmodyfikowane/ GMO mity o których nie wiedziałeś genetycznie zmodyfikowany (nazwa organizmu)” albo „zrobiono z genetycznie zmodyfikowanego składnika (nazwa składnika)”. Przy czym czcionka musi być na tyle wielka, aby można ją było prosto odczytać. Etykieta ta musi również zawierać informację o cechach i własnościach odróżniających dany produkt od jego tradycyjnego odpowiednika w zakresie dotyczącym kwestii zarówno etycznych i religijnych, i zdrowotnych, np. składu i wartości i skutków odżywczych.

Niektóre informacje okazują się uznane za poufne, jeśli ich ujawnienie zagraża konkurencyjności wnioskodawcy.

dużo produktów spożywczych posiada również na swoim opakowaniu informację o tym, że nie zostały one wyprodukowane z organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Część z nich okazuje się również oznaczona konkretnym oznaczeniem: „non GMO”, „ohne gentechnik”, „GMO-free”, „bez GMO”. Umieszczanie go nie okazuje się wymagane. składniki żywnościowe nieobarczone takiego znaku również nie okazują się genetycznie zmodyfikowane.

 

Zobacz też 

Event Warszawa


Dodaj komentarz


Brak komentarzy

Bądź pierwszy i zostaw komentarz !

dieta_i_fitness